Ayşe Salihoğlu, Tuğrul Elverdi, İhsan Karadoğan, Semra Paydaş, Evren Özdemir, Gökhan Erdem, Nuri Karadurmuş, Gülşah Akyol, Leylagül Kaynar, Zeynep Arzu Yeğin, A. Gülsan Sucak, Vildan Özkocaman, Pervin Topçuoğlu, Muhit Özcan, Teoman Soysal, Burhan Ferhanoğlu

Amaç: Brentuksimab vedotin (BV) anti-CD30 monoklonal antikoru ve yapay bir antitubulin ilaç olan monometil auristatin E birleşiği olup nüksetmiş klasik Hodgkin lenfoma (kHL) ve anaplastik büyük hücreli lenfoma (ABHL) tedavisinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada 9 merkezin nüks/dirençli HL ve ABHL olgularının tedavisinde tek ilaç olarak BV kullanımı ile ilgili deneyimleri anlatılmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma geriye dönük, çok merkezli bir çalışmadır. Çalışmada CD30+ oldukları histolojik olarak kanıtlanmış HL ve ABHL tanılı toplam 56 hasta değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hastaların demografik ve başlangıç özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.

Bu hastalardan 2’si ABHL, 54’ü kHL tanılı hastalardı.

KHL tanılı 54 hastanın 52’si (%96) ilk olarak ABVD tedavi türü ile tedavi edildi. Bu hastaların 19’unun (%36) ABVD tedavisine dirençli, 32 hastanın ise (%62) ABVD sonrası tam yanıtlı olduğu görüldü. 1 hastanın (%2) ABVD yanıtı bilinmemekte idi. ABVD ile tam yanıt elde edilen 32 hastanın yaklaşık %30’unda (9 hasta) tedavi sonrası 12 ay içinde hastalık nüksü söz konusu idi.

Otolog nakil yapılmış olan hastaların 20’sinin (%40) nakil tedavisine dirençli olduğu, nakil ile tam yanıt sağlanmış olan 18 hastanın 2/3’ünün 1 yıl içinde nüksettiği saptandı.

Uygulanan ortanca BV kür sayısı 6 (1-18) iken; 3 kür BV tedavisini tamamlayan hasta sayısı 47 (%84), 8 kür tedaviyi tamamlayan hasta sayısı 18 (%32) olarak hesaplandı.

BV sonrası ortanca takip süresinin 8 ay (2.5-21) olduğu görüldü.

BV öncesinde B semptomu olduğu bildirilen 21 hastanın 11’inde (%52) tedavi sonrası B semptomlarının ortadan kalktığı görüldü.

BV yanıtının değerlendirilebildiği 49 hastanın 30’unda (%61) yanıt sağlandı. Toplam 14 hastada (%28.5) tam yanıt elde edilirken, 19 hastada (%39) tedaviye direnç olduğu ve tedavi altında hastalığın ilerlediği görüldü.

Ortanca 8 ay takip süresi sonrasında tahmini ortalama tümüyle sağkalım 27.85 ay (%95 CI: 26.28-29.41), 1 ve 2 yıllık tümüyle sağkalım oranı %95.3; tahmini ortalama ilerlemesiz sağkalım 17.01 ay (%95 CI: 13.49-20.54), ortanca ilerlemesiz sağkalım 15 ay (%95 CI: 11.21-18.78), 1 yıllık ilerlemesiz sağkalım oranı %63.5, 2 yıllık ilerlemesiz sağkalım oranı ise %33.3 olarak hesaplanmıştır. Toplam 4 hastada (%7) 3-4. derece yan etki nedeni ile (nötropeni, nöropati) BV dozu azaltılırken, 3 hastada (%5.3) tedavi trombositopeni (1) ve epilepsi nedeni ile (2) kesilmiştir. Epilepsi 1 hastada 2, bir diğer hastada ise 5 kür tedavi sonrası görülmüştür.

BV’in sadece 1 hastada otolog nakil öncesi kullanılarak, bu hastanın nakil sonrası iyilik halini koruduğu görülmiş, diğer bütün hastalarda BV otolog ve allojeneik nakil sonrasında kullanılmıştır.

Sonuç: Yanıt oranı yayınlanmış dünya verileri ile uyumlu olmakla birlikte (Tablo 2) ülkemizde BV ile yanıt alındıktan sonra uzun süreli etkinliğin sağlanacağı transplantasyon aşamasına geçişin az olduğu, bu nedenle BV’in ideal etkinlikte kullanılamadığı düşünülmüştür. Kongre tarihine göre verilerin güncellenmesi planlanmıştır.

 

Tablo 1. Hastaların demografik ve başlangıç özellikleri

Tanı anındaki ortanca yaş, yıl (dağılım değerleri) 25.5 (13-62)
Cinsiyet, kadın/erkek, n 20/36
KHL altgrubuLenfositten zengin

Karışık hücreli

Nodüler sklerozan

Bilinmeyen

1 (%1.8)

7 (%13)

41 (%76)

5 (%9.2)

Tanı anında evreErken evre

Olumsuz gidişli

İleri evre

23 (%44.3)

17 (%33)

29 (%55.7)

Başlangıçta B semptomu olanlar, n (%) 45 (%83)
Daha önce ışın tedavisi alanlar, n (%) 42 (%75)
Otolog kök hücre nakli uygulanmış olan hastalar, n (%) 49 (%88)
Allojeneik nakil uygulanmış olan hastalar, n (%) 7 (%13)
BV öncesinde uygulanan tedavi türü ortanca sayısı (ışın tedavisi ve nakil dahil), n (dağılım değerleri) 5 (2-8)
İlk basamak tedaviye dirençli olanlar, n (%) 19 (%36)
En son uygulanan tedaviye dirençli olanlar ve son uygulan tedavi sonrası nüksetmiş olanlar, n (%) 49 (%88)

 

Tablo 2. BV alan hastalar ile ilgili çalışmaların karşılaştırması

Çalışma Hasta sayısı Toplam Yanıt Oranı % Tam yanıt oranı %
Younes ve ark.1 102 73 32
Rothe A ve ark.2 45 60 22
Gibb A ve ark.3 18 72 17
Zinzani ve ark.4 65 70.7 21.5
Ferhanoğlu ve ark. 56 61 28.5

 

Kaynakça

  1. Younes A, Gopal AK, Smith SE, et al. Results of a pivotal phase 2 study of brentuximab vedotin for patients with relapsed or refractory Hodgkin’s lymphoma. J Clin Oncol. 2012;30:2183-9.
  2. Rothe A, Sasse S, Goergen H, et al. Brentuximab vedotin for relapsed or refractory CD30+ hematologic malignancies: The German Hodgkin Study Group experience. Blood. 2012;120:1470-2.
  3. Gibb A, Jones C, Bloor A, et al. Brentuximab vedotin in refractory CD30+ lymphomas: a bridge to allogeneic transplantation in approximately one quarter of patients treated on a Named Patient Programme at a single UK Centre. Haematologica. 2012. Published on October 12, 2012.
  4. Zinzani PL, Viviani S. Anastasia A, et al. Brentuximab vedotin in relapsed/refractory Hodgkin’s lymphoma: Italian experience and results of the use in the daily clinic outside clinical trials. Haematologica 2013 Aug;98(8):1232-6.