Yüzde yüz tedavisi henüz mümkün olmayan kanser hastalığı için uluslararası bir çok klinik araştırma yapılmaktadır. Büyük bütçelerle yürütülen bu çalışmalar sayesinde kanser tedavisinde çok büyük gelişmeler elde edilmiştir. Akıllı moleküller sayesinde birçok hasta için tedavi umudu doğmuştur.

Sağlık bakanlığı ve etik kurul kararları alındıktan sonra başlayan klinik çalışmalara uygun hastalar önce detaylı bir taramadan geçirilir. Tedavi kriterlerini karşılayan hastalara detaylı olarak tedavi anlatılır ve eğer rızası olursa Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu alındıktan sonra prosedürlere başlanır.

Amerikan Hastanesi’nde Devam Eden Çalışmalar

  1. PCYC-1117-CA: “Nüksetmiş veya Refrakter  17 p Delesyonu bulunan Kronik Lenfositik Lösemi- Küçük Hücreli Lenfoma hastalarında Bruton Tirozin  Kinaz İnhibitörü PCI-32765(İbrutinib)’in kullanıldığı  Açık etiketli, Tek kollu, Çok merkezli, Faz 2 çalışma”
  2. PCI 32765: “Nüksetmiş veya Refrakter Kronik Lenfositik Lösemi- Küçük Hücreli Lenfoma hastalarında  kemoimmünterapi (CIT) ile kombine,  BR+/- Bruton Tirozin  Kinaz İnhibitörü (İbrutinib)’in kullanıldığı  çift kör, plasebo kontrollü,  çok merkezli, Faz 3 çalışma”
  3. “Yeni tanılı “Non-Germinal Merkez B-Hücreli Yaygın Büyük B-Hücreli Lenfoma”lı hastalarda Rituksimab, Siklofosfamid, Doksorubisin,Vinkristin ve Prednizon (R-CHOP) ile kombine olarak bir Bruton Tirozin Kinaz (BTK) İnhibitörü olan PCI-32765’in (İbrutinib) Araştırıldığı Randomize,Çift-kör, Plasebo-kontrollü Faz 3 Çalışma”
  4. “Daha Önce Tedavi Edilmiş İndolent Non-Hodgkin Lenfoma (iNHL) Hastalarında Bendamustin ve Rituksimab (BR) veya Rituksimab, Siklofosfamid, Doksorubisin, Vinkristin ve Prednizon (R-CHOP) ile Kombine Olarak Bir Bruton Tirozin Kinaz İnhibitörü Olan PCI-32765’in (İbrutinib) Kullanımının Araştırıldığı Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Faz 3 Çalışması”

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Yürütülen Çalışmalar

  1. PRIMA-MO18264: “İlerlemiş Folliküler Lenfomalı Hastalarda Rituksimab (MabThera) ve Kemoterapi ile Birlikte Yanıtın İndüksiyonundan Sonra Yalnızca Rituksimab ile Yapılan İdame Tedavisinin Faydasının İdame Tedavisi Yapılmayan Hastalarla Karşılaştırıldığı Çok Merkezli, Faz III, Açık, Randomize Bir Çalışma-Çalışma Kodu: PRIMA”
  2. WATCH AND WAIT- MO17301:“İleri evre, asemptomatik, küçük hacimli (non-bulky) folliküler lenfomalı hastalarda, izle ve bekle stratejisiyle rituximab kullanılmasının gruplar arasında karşılaştırılmasına dayanan; randomize bir çalışma (Grade 1, 2 ve 3a)” Watch and Wait ( İzle ve Bekle)”
  3. GAUSS- BO21003: “CD20+ malign hastalığı olan hastalara monoterapi olarak uygulanan RO5072759’un güvenliliği ve tolerabilitesinin araştırıldığı açık etiketli, çok merkezli, doz artırımlı faz I/randomize Faz II çalışma”
  4. LYM- 2034:”Yeni Tanı Konmuş, Non-Germinal Merkezli Yaygın Büyük B-Hücreli Lenfoma Hastalarında VELCADE, Rituksimab, Siklofosfamid, Doksorubisin ve Prednizon (VcR-CAP) veya Rituksimab, Siklofosfamid, Doksorubisin, Vinkristin ve Prednizon (R-CHOP) Kombinasyonunun Araştırıldığı Randomize, Açık Etiketli, Çok-Merkezli bir Faz 2 Çalışması”
  5. SABRINA-BO22334:”Daha Önce Tedavi Edilmemiş Foliküler Lenfoma Olan Hastalarda CHOP yada CVP ile Kombinasyon Halinde Rituksimab İV’ye Karşılık CHOP yada CVP ile Kombinasyon Halinde Rituksimab SC ve Ardından ya Rituksimab SC yada Rituksimab İV ile İdame Tedavisinin Farmakokinetiği, Etkililiğini ve Güvenliliğini Araştıran İki Aşamalı Faz III, Uluslararası, Çok Merkezli, Randomize Kontrollü, Açık Etiketli Çalışma.”